Zasady sprzedaży

Instrukcja oraz  zasady  sprzedaży  sadzonek

 1. Sprzedaż  ma miejsce  pod  adresem:
  Nadleśnictwo  Jastrowie
  Gospodarstwo  Szkółkarskie  Hajda
  64-915 Jastrowie
  Tel./ fax.   067 266 25 22
  od poniedziałku do piątku    od 8:00 do 15:00
  w soboty:  
  w sezonie – w dniach od 01 marca do 30 kwietnia;
  01 września do 31 października
  oraz 10  grudnia  do 23 grudnia
  w godzinach  od 8:00 do 14:00.
 2. Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż  detaliczną  na warunkach  odbioru roślin –
  loco szkółka
 3. Ceny  loco szkółka oznaczają ceny sadzonek  wyjętych z gołym systemem korzeniowym lub w pojemnikach załadowanych na środek transportu odbiorcy.
 4. Sprzedaż roślin prowadzi się :
  4.1 w przypadku roślin  z gruntu od całkowitego rozmarznięcia gleby do końca maja oraz od wczesnej jesieni do nastania mrozów
  4.2 w przypadku roślin  z zakrytym systemem korzeniowym przez cały rok
 5. Sprzedaż roślin prowadzi się w oparciu  o aktualnie obowiązujący cennik zatwierdzony przez Nadleśniczego.
 6. Ceny  na materiał zadrzewieniowy i ozdobny mogą odbiegać od wartości cennikowej w sytuacjach gdy:
  6.1 materiał zadrzewieniowy i ozdobny wyprodukowany został w odmiennym niż założono cyklu produkcyjnym; (doświadczalnie, materiał przerośnięty, jakością odbiegający od norm itd. – ceny niższe.
  W przypadku  ustalenia ceny niższej, z przeprowadzonej negocjacji sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. Protokół z negocjacji podpisują sprzedający i kupujący oraz osoba zatwierdzająca, tj.  Nadleśniczy lub osoba przez niego upoważniona.
  6.2 materiał zadrzewieniowy i ozdobny został indywidualnie wybrany przez klienta,  (sadzonki  specjalnej  jakości, ich pozyskanie wiąże się  z poniesieniem dodatkowych kosztów) – ceny wyższe
  6.3 materiał zadrzewieniowy i ozdobny wykopany z gruntu przy pomocy maszyny i  zabezpieczony siatką i jutą – do ceny doliczony koszt materiałów zużytych oraz  poniesionych kosztów dodatkowego zabezpieczenia – ceny wyższe
 7. Warunki płatności:
  7.1 Płatność  gotówką  lub kartą płatniczą przy odbiorze roślin.
  7.2 Przedpłata na konto  lub zaliczka
 8. RABATY  mogą być udzielane są  przy jednorazowych  zakupach o łącznej  wartości jak niżej:
  Wartość  zakupu     300,00 zł –    999,99 zł  – 1 %
  1 000,00 zł – 2 000,99 zł  –  3%
  2 000,00 zł – 3 000,99 zł  –  5 %
  3 000,00 zł – 5 000,99 zł   – 10 %
  Powyżej  5 000,99  zł        – 15 %
  Punkt  ten  nie ma  zastosowania w przypadku  cen  ustalonych  w drodze negocjacji i materiału z wyprzedaży.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji roślin zakupionych w Nadleśnictwie Jastrowie w Gospodarstwie Szkółkarskim Hajda

 1. Każdy Kupujący przed dokonaniem zakupu roślin zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami przyjmowania reklamacji.
 2. Osoba zajmująca się wyjmowaniem i załadunkiem roślin zobowiązana jest prawidłowej oceny jakości materiału roślinnego przekazywanego Kupującemu. W przypadku zgłaszanych sprzedawcy uwag przy zakupie, materiał roślinny nie może zostać wydany.
 3. Kupujący zobowiązany jest do przeliczenia i prawidłowego zabezpieczenia materiału roślinnego podczas transportu. W przypadku odbioru roślin samochodem, zaleca się użycie samochodu do tego przystosowanego tj. samochodu z plandeką pozwalającą zabezpieczyć korzenie i korony roślin. Obowiązkiem Kupującego jest również dodatkowe zabezpieczenie roślin na czas transportu pasami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem zakupionego materiału.
 4. Kupujący zobowiązany jest także do pielęgnacji zakupionego towaru. Przez pielęgnację rozumie się odpowiednie przechowywanie, posadzenie, przycięcie koron, nawożenie i podlewanie roślin (zgodnie z potrzebami poszczególnych roślin).
 5. Reklamacje dotyczące jakości zakupionego towaru winny być składane bezpośrednio po jego otrzymaniu, a najpóźniej w terminie ośmiu dni od zakupu, pisemnie lub telefonicznie (listownie na adres: Nadleśnictwo Jastrowie ul. Roosevelta 8; 64-915 Jastrowie, faxem pod nr: 67-266-33-96. e-mailem: jastrowie@pila.lasy.gov.pl). Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu trzech dni pisemnie przez osobę reklamującą.
 6. Reklamacje powinny zawierać następujące dane:
  a) imię i nazwisko Klienta
  b) adres do korespondencji,
  c) numer PESEL,
  d) podpis klienta.
 7. Podstawą zgłoszenia reklamacji oprócz powyższego zawiadomienia jest dokument zakupu przedstawiony przez Kupującego (paragon fiskalny, faktura VAT).
 8. Na Kupującym spoczywa obowiązek terminowego stwierdzenia, uzasadnienia i zgłoszenia.
 9. Wszystkie rośliny będące przedmiotem reklamacji muszą zostać poddane analizie przez pracowników Nadleśnictwa Jastrowie. Oznacza to, że roślina musi być dostarczona do szkółki w określonym terminie od zgłoszenia reklamacji, ustalonym przez Sprzedającego.
 10. Na podstawie oględzin, zostanie sporządzony protokół, będący podstawowym dokumentem uznania / lub nie, reklamacji. Ostateczna decyzja co do uznania reklamacji należeć będzie do Nadleśniczego Nadleśnictwa Jastrowie.
 11. W przypadku uznania reklamacji wymianie podlega tylko ten sam gatunek (odmiana) o takich samych parametrach wzrostu, dokładnie w ilościach uznanych w wyniku reklamacji.
 12. Sprzedający nie daje gwarancji na przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami od niego niezależnymi i nie podlegającymi jego kontroli.
Skip to content